Beleidsplan 2011
Stichting Lucas – Ooms Fonds

In zijn vergadering van 13 februari 2011, heeft het Bestuur van het Lucas-Oomsfonds het volgende beleidplan vast gesteld:

Algemeen
De Stichting is opgericht op 21 september 1967.
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 41222377
De stichting heeft ten doel de stimulering van het tijdschrift, de tijdschriftjournalistiek (waaronder tevens begrepen journalistieke fotografie) en de bestudering van de geschiedenis en de functie van tijdschriften in Nederland en Vlaanderen. Daarbij zal nimmer enig onderscheid worden gemaakt naar levensbeschouwelijke of politieke gezindte.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het toekennen van prijzen, studiebeurzen of stipendia, dan wel door het verstrekken van subsidies of andere financiële bijdragen.
Toekenning kan geschieden aan personen of instellingen, al dan niet ter financiering van projecten op een of meer van de hierboven genoemde terreinen. De stichting beoogt het algemeen belang te dienen en streeft niet naar het maken van winst.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Bestuursleden van de Stichting zijn:
Voorzitter: A.G. Visser
Penningmeester: G. Noorman
Secretaris: Drs. E. Smit 

Leden:
Drs. D.J. Haank
J.A.S. Joustra
R. van Vuure
J.Th. Wilbrink
R. van den Ham

Bestuursleden worden gezocht onder verantwoordelijkheid dragende personen in de wereld van de tijdschriftenuitgeverij. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen Publieks- en Vaktijdschriftuitgeverijen.
Aan het bestuurslidmaatschap worden geen beloningen verbonden. Eventuele gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

Activiteiten
De Stichting (verder te noemen: het fonds) heeft in haar 50-jarig bestaan een groot aantal prijzen uitgereikt voor bijzondere prestaties op het gebied van de tijdschriftjournalistiek en de tijdschriftuitgeverij. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar LOF-prijzen op deze site.
Daarnaast zijn en worden er met grote regelmaat subsidies toegekend voor bijzondere projecten. De aanvragen daarvoor worden door het voltallige bestuur beoordeeld. Voor een overzicht van ondersteunde projecten zie PROJECTEN.

Een in het oog springend project waarvoor het LOF niet alleen middelen, maar ook expertise heeft geleverd was de productie van de Bibliografie van Nederlandse Tijdschriften.
Tot de vaste activiteiten behoort de jaarlijkse toekenning van de Mercur d’Or/LOF-prijs voor Magazines (een geldprijs van €5.000) en de LOF Prijs voor Vakinformatie (€10.000).
Het fonds levert ook een financiële bijdrage in de kosten van de uitreiking.

De bepaling van de winnaars van deze prijzen is in handen van een onafhankelijke jury die in samenwerking met het fonds door de Groeps Publiekstijdschriften, respectievelijk de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap van het Nederlands Uitgeversverbond wordt samengesteld.
De incidentele ondersteuning van bijzondere projecten geschiedt na beoordeling van een aanvrage door het bestuur. Het betreft in de regel 5-10 aanvragen per jaar. Bij de beoordeling wordt vooral aandacht besteed aan de relevantie van het projectvoorstel voor de tijdschriftenbranche in het algemeen.

Financieel beleid
Het financiële beleid is erop gericht het vermogen van het fonds min of meer in stand te houden. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat werd ingeteerd op dit vermogen, dat door erfstelling werd verkregen. Het uitkeringsbeleid wordt met enige souplesse gehanteerd, waarbij het van belang wordt geacht het vermogen zodanig intact te laten dat de doelstellingen van het fonds nog een groot aantal jaren gediend kunnen worden. 
Het beleggingsbeleid wordt door penningmeester en voorzitter, in afstemming met de bank (Van Lanschot Bankiers NV), op grond van algemene richtlijnen door het bestuur bepaald, uitgevoerd.
Continuïteit van de werkzaamheden lijkt bij het huidige vermogen mogelijk.

Zie verder de jaarstukken.

Toekomst
Het fonds streeft ernaar zijn werkzaamheden in de komende jaren op soortgelijke wijze als in het verleden te blijven uitvoeren.
Daarbij zal veel aandacht uitgaan naar wijzigingen die op de markt van de tijdschriften (zowel tijdschriften voor het algemene publiek als tijdschriften voor beroep en bedrijf) plaats vinden door de veranderingen in informatieaanbod en –consumptie.
De  ontwikkelingen op mediagebied stellen voortdurend nieuwe eisen aan de journalistiek en de vakkennis van de uitgeverij. Het fonds wil daar graag aandacht voor vragen.

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Lucas – Ooms Fonds op 13 februari 2011.