Beleidsplan 2022 – 2025 

Voor zijn vergadering van 6 november 2021, heeft het Bestuur van het Lucas-Oomsfonds het volgende beleidsplan vast gesteld voor de komende 3 jaar (2022 – 2025):

Algemeen
De Stichting is opgericht op 21 september 1967. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 41222377. De Stichting heeft de ANBI status sinds 1-1-2008. Het fiscaal nummer is 803404050.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de stimulering van het tijdschrift, de tijdschriftjournalistiek (waaronder tevens begrepen journalistieke fotografie) en de bestudering van de geschiedenis en de functie van tijdschriften in Nederland en Vlaanderen. Daarbij zal nimmer enig onderscheid worden gemaakt naar levensbeschouwelijke of politieke gezindte.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het toekennen van prijzen, studiebeurzen of stipendia, dan wel door het verstrekken van subsidies of andere financiële bijdragen.

Toekenning kan geschieden aan personen of instellingen, al dan niet ter financiering van projecten op een of meer van de hierboven genoemde terreinen.

De stichting beoogt het algemeen belang te dienen en streeft niet naar het maken van winst.

Bestuur
Het bestuur is per 6 november 2021 als volgt samengesteld:

De Heer A.G. Visser, voorzitter
Mevrouw Drs. E. Smit, secretaris
De heer G. Noorman, penningmeester
De heer Drs. D.J. Haank
De heer R. van den Ham
Mevrouw N. Hulsebos
De heer J.A.S. Joustra
De heer R. van Vuure
De heer G. Bos

Bestuursleden worden gezocht onder personen met kennis en ervaring in de wereld van de tijdschriftenuitgeverij. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen Publieks- en Vaktijdschriftuitgeverijen alsook tussen uitgevers en makers. Het bestuur is voorstander van diversiteit en inclusie bij het aanzoeken van nieuwe bestuursleden.

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Eventuele gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd dat in de bestuursvergaderingen als vast agendapunt wordt besproken. Het bestuur vergadert doorgaans ten minste twee maal per jaar. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Activiteiten
De Stichting (verder te noemen: het fonds) heeft in haar ruim vijftig-jarig bestaan een groot aantal LOF-prijzen uitgereikt voor bijzondere prestaties op het gebied van de tijdschriftjournalistiek en de tijdschriftuitgeverij. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de website  HYPERLINK “http://www.lucasoomsfonds.nl” www.lucasoomsfonds.nl .

Daarnaast zijn en worden er met grote regelmaat subsidies toegekend voor bijzondere projecten. De aanvragen daarvoor worden door het voltallige bestuur beoordeeld. Voor een overzicht van ondersteunde projecten zie wederom de website.

Een in het oog springend project waarvoor het fonds niet alleen middelen, maar ook expertise heeft geleverd was de productie van de Bibliografie van Nederlandse Tijdschriften. Een ander langjarig project betrof de digitalisering van het tijdschriften-archief in de Nationale Bibliotheek KB (Delpher), en ook de ondersteuning van Ts, Tijdschrift voor Tijdschriftstudies. Andere terugkerende ondersteuning betreft de Dag van de Persvrijheid en tentoonstellingen in het Pers Museum (tegenwoordig ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid).

Voorts worden diverse evenementen, tentoonstellingen en speciale boekuitgaven ondersteund die de positie van het of een tijdschrift tot onderwerp hebben, dan wel die van een vermaarde tijdschrift-maker of tijdschrift-journalist. 

Tot de activiteiten behoort de regelmatige toekenning van de LOF-prijs voor Publiekstijdschriften (een oeuvreprijs van € 5.000) en de LOF-prijs voor Vaktijdschriften (een twee-jaarlijkse prijs van € 10.000). In 2013 en 2014 is de LOF Studentenprijs uitgereikt  (de prijs aan 3 of 4 genomineerde studenten teams betreft bekostiging door het fonds met €12.000 tot €15.000 van een coachings-traject uitgevoerd door tijdschrift professionals). Deze prijs heeft in 2015 plaats gemaakt voor de BeLOFte van het Jaar (een prijs van € 2500 voor een uitzonderlijk jong talent dat pas enkele jaren in zijn/haar huidige functie is).

In 2020 en 2021 moesten wegens de corona pandemie de prijs uitreikingen voor de LOF-prijs voor Vaktijdschriften en de LOF-prijs voor Publiekstijdschriften helaas worden overgeslagen.

In de jaren dat de prijs wel wordt uitgereikt, levert het fonds doorgaans ook een financiële bijdrage in de kosten van de uitreiking van de prijzen.

De bepaling van de winnaars van deze prijzen is in handen van een onafhankelijke jury die in samenwerking met het fonds door de Groep Magazines en Media, respectievelijk de Groep Media voor Vak en Wetenschap van de Nederlandse Media Federatie wordt samengesteld. Op verzoek van deze jury’s bestaat de mogelijkheid om een of meer juryleden te leveren vanuit het LOF-bestuur.

Sinds 2021 wordt de BeLOFte van het Jaar in principe onder auspiciën van LOF zelf uitgereikt.

Subsidie toekenning
De incidentele ondersteuning met subsidie voor bijzondere projecten geschiedt door het bestuur na beoordeling van een aanvraag. Het betreft in de regel 3 tot 6 toegekende aanvragen per jaar. Bij de beoordeling wordt vooral aandacht besteed aan de relevantie van het projectvoorstel voor de tijdschriftenbranche in het algemeen en de positie van het tijdschrift en zijn makers in het bijzonder. Voor ondersteuning van jong talent voor de uitgeef-branche wil LOF graag geld vrijmaken en aan dit doel wordt de nodige aandacht besteed. Ondersteunde projecten worden op de website vermeld. 

Financieel beleid
Het financiële beleid is erop gericht om het vermogen van het fonds goeddeels in stand te houden. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat werd ingeteerd op dit vermogen, dat door erfstelling is verkregen. Een dergelijke reductie van het Fonds was tot op heden geen probleem, en is dat ook uit principe niet. Meestentijds kon het niveau van de beleggingen na een paar jaar weer worden hersteld. Het uitkeringsbeleid wordt derhalve met enige souplesse gehanteerd, waarbij het van belang wordt geacht het vermogen zodanig intact te laten dat de doelstellingen van het fonds op langere termijn nog steeds gediend kunnen worden.

Het vermogensbeheer is sinds 2021 ondergebracht bij Van Lanschot Bankiers NV, op grond van algemene richtlijnen door het bestuur bepaald. 

Continuïteit van de werkzaamheden op middellange tot lange termijn lijkt bij het huidige vermogen mogelijk. Zie verder de jaarstukken. Een financiële samenvatting daarvan is publiekelijk beschikbaar op de website.

Toekomst
Het fonds streeft ernaar zijn werkzaamheden in de komende jaren op soortgelijke wijze en in eenzelfde beleidskader als in het verleden te blijven uitvoeren. Dit geldt zowel tijdschriften voor het algemene publiek als tijdschriften voor beroep en bedrijf.

Daarbij zal als altijd veel aandacht uitgaan naar wijzigingen die op de markt van de tijdschriften plaats vinden door de veranderingen in informatieaanbod en -consumptie en de transitie naar digitale media en internet. 

In de afgelopen anderhalf jaar heeft daarenboven de corona-pandemie een gevoelige tik uitgedeeld aan de tijdschriften-branche, vooral voor de geprinte media. Onverminderd is een grote vitaliteit te bespeuren onder jong talent dat de communicatiefuncties van het tijdschrift wenst en weet te benutten in digitale vorm en op social media. Juist bij deze nieuwe generatie die geen wereld zonder internet kent, kan solide vak-kennis en professionaliteit van het tijdschriften-vak tot nieuwe wasdom komen. 

Het fonds wil daar graag aandacht en ondersteuning aan bieden. Met name voor ondersteuning van jong talent voor de uitgeef-branche beoogt LOF geld vrij te maken. Aan dit doel wordt in deze beleids-periode 2022 – 2025 de nodige aandacht besteed bij het toekennen van steun aan nieuwe initiatieven.

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Lucas-Ooms Fonds op 6 november 2021.