Beleidsplan 2018 – 2021
Stichting Lucas – Ooms Fonds

Voor zijn vergadering van 15 februari 2018, heeft het Bestuur van het Lucas-Oomsfonds het volgende beleidsplan vastgesteld voor de komende 3 jaar:

Algemeen
De Stichting is opgericht op 21 september 1967. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 41222377. De Stichting heeft de ANBI status sinds 1-1-2008. Het fiscaal nummer is 803404050.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de stimulering van het tijdschrift, de tijdschriftjournalistiek (waaronder tevens begrepen journalistieke fotografie) en de bestudering van de geschiedenis en de functie van tijdschriften in Nederland en Vlaanderen. Daarbij zal nimmer enig onderscheid worden gemaakt naar levensbeschouwelijke of politieke gezindte.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het toekennen van prijzen, studiebeurzen of stipendia, dan wel door het verstrekken van subsidies of andere financiële bijdragen.

Toekenning kan geschieden aan personen of instellingen, al dan niet ter financiering van projecten op een of meer van de hierboven genoemde terreinen.

De stichting beoogt het algemeen belang te dienen en streeft niet naar het maken van winst.

Bestuur
Het bestuur is per 15 februari 2018 als volgt samengesteld:

A.G. Visser, voorzitter
Mevrouw Drs. E. Smit, secretaris
G. Noorman, penningmeester
Drs. D.J. Haank
R. van den Ham
J.A.S. Joustra
R. van Vuure
N. Hulsebos

De meest actuele samenstelling van het bestuur is te vinden op de website www.lucasoomsfonds.nl.
Bestuursleden worden gezocht onder personen met kennis en ervaring in de wereld van de tijdschriftenuitgeverij. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen Publieks- en Vaktijdschriftuitgeverijen alsook tussen uitgevers en makers.

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Eventuele gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd dat in de bestuursvergaderingen als vast agendapunt wordt besproken. Het bestuur vergadert doorgaans ten minste twee maal per jaar. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Activiteiten
De Stichting (verder te noemen: het fonds) heeft in haar vijftig-jarige bestaan een groot aantal LOF-prijzen uitgereikt voor bijzondere prestaties op het gebied van de tijdschriftjournalistiek en de tijdschriftuitgeverij. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de website www.lucasoomsfonds.nl .

Daarnaast zijn en worden er met grote regelmaat subsidies toegekend voor bijzondere projecten. De aanvragen daarvoor worden door het voltallige bestuur beoordeeld. Voor een overzicht van ondersteunde projecten zie wederom de website.

Een in het oog springend project waarvoor het fonds niet alleen middelen, maar ook expertise heeft geleverd was de productie van de Bibliografie van Nederlandse Tijdschriften. Een ander langjarig project betreft de ondersteuning van Ts, Tijdschrift voor Tijdschriftstudies. Voorts worden diverse evenementen, tentoonstellingen en speciale boekuitgaven ondersteund die de positie van het tijdschrift of van vermaarde tijdschrift-makers tot onderwerp hebben.

Tot de activiteiten behoort de regelmatige toekenning van de LOF-prijs voor Publiekstijdschriften (een oeuvreprijs van € 5.000) en de LOF-prijs voor Vaktijdschriften (een twee-jaarlijkse prijs van € 10.000). In 2013 en 2014 is de LOF Studentenprijs uitgereikt  (de prijs aan 3 of 4 genomineerde studenten teams betreft bekostiging door het fonds met €12.000 tot €15.000 van een coachings-traject uitgevoerd door tijdschrift professionals). Deze prijs heeft in 2015 plaats gemaakt voor de BeLOFte van het jaar (een prijs van € 2500 voor een uitzonderlijk jong talent dat pas enkele jaren in zijn/haar huidige functie is).

Het fonds levert ook een financiële bijdrage in de kosten van de uitreiking van elk der prijzen.

De bepaling van de winnaars van deze prijzen is in handen van een onafhankelijke jury die in samenwerking met het fonds door de Groep Magazines en Media, respectievelijk de Groep Media voor Vak en Wetenschap van het Nederlands Uitgeversverbond wordt samengesteld. Op verzoek van deze jury’s bestaat de mogelijkheid om vanuit het fonds een of meer juryleden te leveren.

De incidentele ondersteuning van bijzondere projecten geschiedt door het bestuur na beoordeling van een aanvrage. Het betreft in de regel 3 tot 6 toegekende aanvragen per jaar. Bij de beoordeling wordt vooral aandacht besteed aan de relevantie van het projectvoorstel voor de tijdschriftenbranche in het algemeen en de positie van het tijdschrift en zijn makers in het bijzonder. Voor ondersteuning van jong talent voor de uitgeef-branche wil LOF graag geld vrijmaken en aan dit doel wordt de nodige aandacht besteed. Ondersteunde projecten worden op de website vermeld.

Financieel beleid
Het financiële beleid is erop gericht om het vermogen van het fonds min of meer in stand te houden. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat werd ingeteerd op dit vermogen, dat door erfstelling werd verkregen. Het uitkeringsbeleid wordt met enige souplesse gehanteerd, waarbij het van belang wordt geacht het vermogen zodanig intact te laten dat de doelstellingen van het fonds nog een groot aantal jaren gediend kunnen worden.

Het beleggingsbeleid wordt door penningmeester en voorzitter uitgevoerd en gerapporteerd in de bestuursvergaderingen, in afstemming met de bank (Van Lanschot Bankiers NV), op grond van algemene richtlijnen door het bestuur bepaald.

Continuïteit van de werkzaamheden op middellange tot lange termijn lijkt bij het huidige vermogen mogelijk. Zie verder de jaarstukken. Een financiële samenvatting daarvan is publiekelijk beschikbaar op de website.

Toekomst
Het fonds streeft ernaar zijn werkzaamheden in de komende jaren op soortgelijke wijze als in het verleden te blijven uitvoeren.

Daarbij zal veel aandacht uitgaan naar wijzigingen die op de markt van de tijdschriften (zowel tijdschriften voor het algemene publiek als tijdschriften voor beroep en bedrijf) plaats vinden door de veranderingen in informatieaanbod en -consumptie en de opkomst van digitale media en internet.

Deze  ontwikkelingen op mediagebied stellen voortdurend nieuwe  eisen aan de tijdschriften-journalistiek en aan de vakkennis van de uitgeverij. Het fonds wil daar graag aandacht en ondersteuning aan bieden. Met name voor ondersteuning van jong talent voor de uitgeef-branche beoogt LOF geld vrij te maken en aan dit doel wordt de nodige aandacht besteed bij het opstellen van nieuwe initiatieven.

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Lucas-Ooms Fonds op 15 februari 2018.

ES 18/02/2018